• Funkcijska genomika je modul na podiplomskem študiju Biomedicine.
  • Predmet korelativna mikroskopija na doktorskem študiju Bioznanosti
  • Predmet je namenjen nadgradnji poznavanja in uporabe različnih mikroskopskih tehnik. Vključuje teoretično ozadje in praktično uporabo sodobnih mikroskopskih tehnik, praktične prikaze tehnik priprave bioloških preparatov, zajemanja, obdelave in analize slike, ter interpretacije mikrografij bioloških vzorcev.


  • Glavni cilj predmeta je spoznavanje celic kot strukturnih enot organizma in visokoorganiziranih kompleksov makromolekul, ki se ves čas dinamično preurejajo. Razumevanje raznolikosti in hkrati enotnosti osnovne celične zgradbe bakterij, gliv, rastlin, živali in človeka je osnova za razlago višjih nivojev organizacije živih sistemov. Namen predmeta je tudi spoznavanje sodobnih mikroskopskih metod za opis celične zgradbe in sledenje celičnih procesov.

  • Namen predmeta je kritični pregled najnovejših spoznanj s področja Biologije rastlinskih sistemov in spoznavanje s problematiko znanstveno-raziskovalnega dela.